Vedtægter for ”Hal 22 Grenaa Skatehal”

§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Hal 22 Grenaa Skatehal”

§ 2 Formål
Stk. 1: Det er foreningen formål at udbrede og fremme streetkulturen i lokalområdet.
Stk. 2: At etablere og udbygge faciliteter i lokalområdet til udøvelse af streetkultur.
Stk. 3: At fremme folkesundheden gennem aktiv og kreativ udfoldelse.
Stk. 4: At samarbejde med beslægtede foreninger om kulturelle arrangementer i lokalområdet.
Stk. 5: At samle et socialt netværk med positive værdier.
Stk. 6: At støtte velgørende formål

§ 3 Medlemmer
Skatepark Hal 22 optager alle interesserede som medlemmer, som går ind for foreningens formål.

§ 4 Økonomi
Stk. 1: Økonomien er baseret på:
– Medlemskontingent
– Offentligt tilskud
– Entreindtægter ved arrangementer
– Fondstilskud
– Legater
– Sponsering, gaver m.m.
Stk. 2: Eventuelt overskud går til at styrke forholdet i § 2
Stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret, dog vil første års regnskab indeholde december måned
for forgangne år.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før og sendes på mail, samt annonceres på hal22.dk og Facebook-siden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Stk. 2: Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse på 7 medlemmer. 3 vælges på ulige år og
4 på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
2.1. Bestyrelsen kan tilknytte en kasserer uden for bestyrelsen.
2.2. Generalforsamlingen foretager også valg af suppleant.
2.3. Formandens beretning, samt det af kasseren opstillede regnskab forelægges til behandling og godkendelse.
2.4. Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter og ændringer til disse.
2.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabs fremlæggelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 på ulige år og 4 på lige år.
  7. Valg af suppleant.
  8. Eventuelt.

Stk. 4: Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.
Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse, er behørigt indmeldt og senest den 1. marts har betalt kontingent.
Stk. 6: Skatepark Hal 22 tilbyder individuelt medlemskab.
6.1. Individuelt medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen.
6.2. Kontingent opkræves i januar måned til betaling senest d. 1. marts.
Stk. 7: Enhver af foreningens personligt myndige medlemmer er valgbare til bestyrelse og revision, medmindre der foreligger eksklusions grunde jf. foreningens § 8
Stk. 8: General forsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen.
Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, eller på skriftligt forlangende af 20 % af foreningens medlemmer med tydelig angivelse af forslag, ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og med mindst 8
dages varsel med oplysning om hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Stk. 2: Bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3: Der etableres udvalg efter behov.

§ 7 Tegningsret
Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet medlem.
Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 8 Eksklusion
Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:
1.1 Når forfaldent kontingent trods erindrings skrivelse ikke er modtaget.
1.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder eller misligholder foreningen interesser.

§ 9 Ophør
Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag, om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.
Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige eller velgørende formål i lokalområdet.