§ 1 Navn

Foreningens navn er ”Hal 22 Grenaa Skatepark”

§ 2 Formål

Stk. 1: Det er foreningens formål at udbrede og fremme streetkulturen i lokalområdet.

Stk. 2: At tilbyde en attraktiv facilitet, med mulighed for socialt samvær og sportslig udfoldelse i trygge omgivelser for alle udøvere af de forskellige aktiviteter indenfor streetkulturen.

Stk. 3: At etablere og udbygge faciliteter i lokalområdet til udøvelse af streetkultur.

Stk. 4: At fremme folkesundheden gennem aktiv og kreativ udfoldelse.

Stk. 5: At samarbejde med beslægtede foreninger om kulturelle arrangementer i lokalområdet.

Stk. 6: At samle et socialt netværk med positive værdier.

Stk. 7: At støtte almennyttige og velgørende formål.

§ 3 Medlemmer

Hal 22 Grenaa Skatepark optager alle interesserede som medlemmer, som går ind for foreningens formål.

§ 4 Økonomi

Stk. 1: Økonomien er baseret på:

• Medlemskontingent
• Offentligt tilskud
• Entreindtægter ved arrangementer
• Fondstilskud
• Legater
• Sponsering, gaver m.m.

Stk. 2: Eventuelt overskud går til at styrke forholdet i § 2

Stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret, dog vil første års regnskab indeholde december 2018.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, dog første gang i 2020. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før og sendes på mail, samt annonceres på hal22.dk og hal22 Facebook-side. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 2: Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse på 5-7 medlemmer. 2-3 vælges på ulige år og 3-4 på lige år, alt efter antallet af medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

2.1. Bestyrelsen kan tilknytte en kasserer uden for bestyrelsen.

2.2. Generalforsamlingen foretager også valg af bestyrelsessuppleant.

2.3. Generalforsamlingen foretager også valg af revisor

2.3. Formandens beretning, samt det af kasseren opstillede regnskab forelægges til behandling og godkendelse.

2.4. Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter og ændringer til disse.

2.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsfremlæggelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2-3 på ulige år og 3-4 på lige år.

7. Valg af bestyrelses suppleant.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

Stk. 4: Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert myndigt medlem eller dennes forældre/værge, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse, er behørigt indmeldt og senest den 15. marts har betalt kontingent.

Stk. 6: Hal 22 Grenaa Skatepark tilbyder individuelt medlemskab.

6.1. Individuelt medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen.

6.2. Kontingent opkræves i januar måned for 1 år til betaling senest d. 15. marts.

6.3. Ved indmeldelse betales kontingent pr. løbende måned + resten af året

6.4. Udmeldelse skal ske senest d. 30/11 for det kommende år.

Stk. 7: Ethvert af foreningens personligt myndige medlemmer er valgbare til bestyrelse og revision, medmindre der foreligger eksklusionsgrunde jf. § 8

Stk. 8: Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, eller på skriftligt forlangende af 20 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer med tydelig angivelse af forslag, ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og med mindst 8 dages varsel med oplysning om hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 2: Bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Der etableres udvalg efter behov.

§ 7 Tegningsret

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet medlem.

Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 8 Sikkerhed

Sikkerhedsregler og retningslinjer i Hal22 Grenaa Skatepark skal overholdes jf. de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 1: Al aktivitet i og omkring Skateparken er på eget ansvar. Skateparken har ikke en forsikring som dækker brugerne.

Alle medlemmer opfordres til at tegne ulykkesforsikring samt indboforsikring ved tilfælde af tyveri.

Stk. 2: Alle børn og unge op til 18 år SKAL bruge hjelm. (Vi opfordrer til at ALLE bruger hjelm)

Stk. 3: Der må ikke indtages eller nydes alkohol eller stoffer i forbindelse med aktiviteter i eller omkring Hal22 Grenaa Skatepark.

Stk. 4: Bestyrelsen kan til enhver tid oprette/ændre sikkerhedsregler og retningslinjer i Hal22 Grenaa Skatepark.

§ 9 Eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

1.1 Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget.

1.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder eller misligholder foreningen interesser.

§ 10 Ophør

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag, om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige formål, primært henvendt mod streetkulturen og ungdommen i lokalområdet.